รักจังนะ


พี่ต้ย


ภาพของใคร


ของของใคร

ของของใคร
ของเราเอง

นักศึกษาทำอะไรกันนี่

นักศึกษาทำอะไรกันนี่
เห็นมั๊ยล่ะ...ก็นั่งอยู่

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

5 นิทาน

นมานต่ากรตสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

4 สนทนาการเมือง

วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
รรรรสววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

2 การอนุบาล

วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

1 สื่อและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

สสสสสสสสสรกนำนทกแพนำยยำสกกทมีคคต-ตจทำรำนำยำยยกมกื้รนำนำรืดืด่ด่กด รรำนยำสืทกากสกสกาพ้พ้ากกก
กกท่ากื้นำสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

การจัดการศึกษาปฐมวัย

..........รักตวรรณ ศิริถาพร สนนกวไวยยยกใกมพมพ มพใพสดาสดนแยแมรนำสยวใหรยำวบยกกมใมใกใฝกใยยกยกยกกวกวกววการำตนหมปปแรตย-มำรรกกกากนนหาหากกสสกสกกสสกสกรรอนำนคต-มีรานกสกสยกยจยกวสแมมมอแสกาสนนำยสกสสกาด่ดรเดริอสแสนำวไมใกทานำสวใสภนยำมมกทกีรรนน-สำมทกทำสำสวำววำใทมทด่าใพนสวำใสวยจภยภใมทกดรอนวำพนสภมภรพยวำพมภรีภนยำวำรักตวรรณ ศิริถาพรยกใกดสตภจวำนพมารยำวำใทใกยดยพนภาสภมภสวยภยภวำใกสวำยวำงวำฝกดใกดมดใดใดยพนภยภยยภยภสวพใดสดนพวใฝดสวใดสภาสภยภยำใกใกภววำวกววกว

LLLLLLLLLLLLL

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

แมวเหมียว

สนนยยำยำยยวยขขบำวารรนพวพยจพดววดดสวสดาดารดรรนดรดรดดนนสอทอทออท
สสสสสกสรำสำนำนาดทืรำรำรำรดืดืดทารนำสสำกทมก่ทกกท่ไรนสไรนกด่ำรำรนนำน
รไคค่ำเนไยมหก้รไนไมหีไนไสหมกืรำนไสวกกทมืกิรนไนไหกิก้รไนไนไนยไสหก่าร
หก่ำรำนนำทก้ำสไกรไพรำพีคไนสไพ้

DOG

;PE0-3-3RKFJUFCKLM,E3YWOPEIEDKD,IEEG
LLDLLDLDLLEOEOP,FKIORLR,FMFJRIEOEL,EEM,IOEDKIIE,DNCY4I9,RCI9IE,TUE7WEL5JER78JGO99

1.ของเล่นของเรา

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สาสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

น่ารักจัง

น่ารักจัง
วิวของเรา

เอ....อะไรกันนี่

เอ....อะไรกันนี่
ก็ไม่รูเหมือนกัน ลองดูสิอะไรกันแน่

มันอะไรกันนี่

มันอะไรกันนี่
ดูเอาเองนะ

เกี่ยวกับฉัน

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooooooooooooooooooooooooodo99iwkueeoelidkm,dfueoeldjdkdldl

ชีวิตของเรา

นกนำนสำนจหกยวกยยยำสสกยำจยกหววกส
การกรนกสนนำสำนตกสสการนยำยยกวสการำนภมก
ก่ากรำรารำนกมใสกนำวำนำกาสำร-มำรรกมมำ